ttp://nvl.vbent.org/lbriefhoofd-advies.jpg

 

 

 

 

 

RESULTATEN

 

 

Rapportage Openbare Daltonschool De Bergse Zonnebl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

april 2018

 

 

ttp://nvl.vbent.org/lnaw-advies.jpg


1               algemeen

 

 

1.1           Inleiding

 

Algemeen

Het instrument Qschool is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart te brengen. Het instrument bestaat uit vier vragenlijsten (één voor leerlingen, één voor ouders, één voor medewerkers en één voor het management). Met behulp van de vragenlijsten kan de kwaliteitsperceptie van de ouders, leerlingen en medewerkers in kaart worden gebracht. De resultaten van de vragenlijsten dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern.

Intern dienen de resultaten als input voor een gesprek over de ambities van de school en/of het schoolbestuur en in hoeverre erin geslaagd wordt om deze ambities te realiseren, met andere woorden: welke aantoonbare resultaten en opbrengsten tot stand worden gebracht. Extern kunnen de resultaten worden gebruikt om de dialoog aan te gaan met de belanghebbenden (stakeholders) over de ambities, de maatschappelijke opdracht, de rol van de school in de omgeving en het afleggen van (horizontale) verantwoording.

De dialoog gaat dus over de dingen die de school zèlf van belang vindt alsmede de dingen die voor anderen van belang zijn.

 

Opbouw vragenlijsten

De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende domeinen en rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende items. Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens naar eens. Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kunnen geven van 1 en een maximale score van 4. Daarnaast is de verschillende doelgroepen gevraagd de school een rapportcijfer te geven (van 1 tot en met 10).

 

Vensters PO en sociale veiligheid

De vragenlijst begint met de vragen ‘Vensters PO. Hierin zijn ook de sociale veiligheidsvragen meegenomen. Deze vragen worden eveneens op een vierpuntsschaal afgenomen. Bij vier van de vijf vragen ‘sociale veiligheid’ is er sprake van een negatieve formulering van de vragen en een omgekeerde antwoordschaal (van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lage score op deze items geeft aan dat leerlingen zich sociaal veilig voelen.

De scores op deze vragen worden om bovenstaande reden niet meegenomen in de berekening van de gemiddelde itemscore.

 

Externe vergelijking

B & T beschikt over een groot bestand van resultaten van Qschool, afgenomen bij vele scholen in Nederland. Door deze resultaten te middelen ontstaat een goed beeld van de ‘gemiddelde school’. Deze gemiddelde resultaten worden de ‘externe benchmark’ genoemd.

In deze rapportage van Qschool worden de resultaten van de school/het schoolbestuur vergeleken met de externe benchmark, waardoor eelns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

7,7

1,3

Medewerkers 2018

8,5

7,7

0,8

Ouders 2018

7,9

7,6

0,3

Leerlingen 2018

8,3

8,1

0,2

 

 

 


 

1.2           Gemiddelde itemscore

 

Doelgroep

Intern gemiddelde itemscore

Extern gemiddelde itemscore

Verschil

Management 2018

3,8

3,5

0,3

Medewerkers 2018

3,6

3,4

0,2

Ouders 2018

3,5

3,4

0,1

Leerlingen 2018

3,3

3,3

0,0

 

 


2               Strategisch beleid 2016 - 2020: Leerlingen van nu, burgers van morgen

 

 

2.1           Leren voor de toekomst

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leerlingen ontwikkelen op school 21e-eeuwse vaardigheden (zoals kritisch denken, probleemoplossend handelen, digitale geletterdheid, creatief denken en sociale vaardigheden).

4,0

3,8

3,8

3,7

Op school worden leerlingen voorbereid op een leven lang leren.

4,0

3,7

3,7

3,4

 

2.2           Leren is maatwerk

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leraren hebben aandacht voor verschillen tussen leerlingen in persoonlijke omstandigheden.

4,0

3,9

3,7

3,5

Leraren stemmen hun begeleiding af op wat leerlingen nodig hebben.

4,0

3,9

3,5

3,7

Digitale leermiddelen worden ingezet als ondersteuning bij het bieden van maatwerk.

3,5

3,3

3,4

2,5

 

2.3           Leren met de beste leraren

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leraren ontwerpen en arrangeren eigen lessen.

2,5

2,9

Leraren krijgen de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen, zowel binnen als buiten de school.

4,0

3,8

De school werkt samen met andere BOOR-scholen.

3,0

3,5

 

2.4           Leren in de samenleving

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

In het onderwijsaanbod wordt een herkenbare relatie gelegd met de directe omgeving van de school en de multiculturele stad Rotterdam.

3,5

2,7

3,1

2,7

De school besteedt in de lessen aandacht aan gezonde voeding.

3,0

2,6

3,1

2,3

 

2.5           Leren in een professionele cultuur

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leraren zijn eigenaar van hun eigen professionele ontwikkeling.

4,0

3,9

Op school zijn we voortdurend bezig met het onderzoeken en verbeteren van het onderwijs.

4,0

3,9

3,7

We werken planmatig en datagestuurd aan onderwijsverbetering.

4,0

3,8

 


 

3               Vensters PO

 

 

Een aantal vragen is opgenomen als kwaliteitsindicator in Vensters PO. Hierbij wordt een afwijkende vraagstelling en afwijkende vierpuntsschaal gebruikt. De onderwerpen zijn aan de respondenten voorgelegd als vragen (hoe tevreden bent u/je over…?) in plaats van stellingen. De antwoordschaal loopt van -- (1), - (2) naar + (3) en ++ (4). Deze andere vraagstelling en antwoordschaal kan effect hebben op de hoogte van de scores. De resultaten van ouders en leerlingen op een aantal van onderstaande onderwerpen worden gepubliceerd in Vensters PO. Een aantal resultaten van medewerkers wordt ook als indicator in Vensters PO opgenomen, maar dit wordt niet gepubliceerd.

 

3.1           Schoolklimaat

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leerlingen gaan graag naar school.

3,5

(-0,1)

3,6

(0,0)

3,7

(0,1)

3,2

(0,1)

Leerlingen voelen zich veilig op school.

3,5

(0,1)

3,5

(0,0)

3,7

(0,2)

3,6

(0,1)

De school heeft duidelijke regels.

3,5

(0,1)

3,3

(0,0)

3,6

(0,3)

3,5

(0,1)

Leerlingen hebben het naar hun zin in de groep.

3,5

(0,0)

3,6

(0,0)

3,6

(0,1)

3,5

(0,0)

Leerlingen zijn tevreden over de omgang met hun medeleerlingen.

3,5

(0,3)

3,0

(-0,1)

3,4

(0,3)

3,3

(0,0)

Het contact tussen leerlingen en leerkrachten verloopt goed.

4,0

(0,4)

3,6

(0,0)

3,6

(0,1)

3,6

(0,1)

 


 

3.2           Onderwijsleerproces

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leerlingen leren voldoende op deze school.

4,0

(0,7)

3,3

(0,0)

3,4

(0,1)

3,5

(0,0)

Leerkrachten leggen goed uit.

3,5

(0,2)

3,5

(0,1)

3,5

(0,0)

Leerkrachten weten wat leerlingen goed kunnen.

3,5

(0,2)

3,5

(0,1)

3,5

(0,1)

3,7

(0,2)

Leerkrachten vertellen leerlingen duidelijk wat ze goed of fout doen.

3,5

(0,2)

3,5

(0,0)

3,5

(0,2)

3,3

(-0,1)

Leerkrachten helpen leerlingen goed als dat nodig is.

3,5

(0,1)

3,5

(0,2)

3,6

(0,1)

De lesstof sluit aan bij het niveau van de leerlingen.

3,5

(0,4)

3,4

(0,1)

3,4

(0,2)

Leerlingen worden uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen.

4,0

(1,0)

3,3

(0,2)

3,1

(0,0)

Leerkrachten zijn vakbekwaam.

4,0

(0,8)

3,6

(0,2)

3,6

(0,2)

De opvoedkundige aanpak van de school is goed.

4,0

(0,5)

3,6

(0,2)

3,5

(0,3)

De school beschikt over goede lesmethodes.

4,0

(0,8)

3,3

(0,2)

3,5

(0,3)

De afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van 'meerbegaafde' leerlingen is goed.

3,5

(0,6)

3,3

(0,4)

De afstemming van het onderwijs op de specifieke leerbehoeften van 'zwakkere' leerlingen is goed.

4,0

(0,8)

3,0

(-0,1)

 


 

3.3           Communicatie

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Het contact tussen de leerkracht en de ouders verloopt prettig.

4,0

(0,6)

3,4

(-0,1)

3,5

(0,2)

De informatie die ouders krijgen over wat er op school gebeurt, is goed.

4,0

(0,6)

3,5

(0,1)

3,4

(0,2)

De informatie die ouders krijgen over hun kind is goed.

4,0

(0,6)

3,5

(0,1)

3,3

(0,2)

De communicatie binnen de school verloopt goed.

4,0

(0,8)

3,4

(0,4)

 

3.4           Werkklimaat

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De sfeer op school is goed.

4,0

(0,5)

3,7

(0,3)

Medewerkers voelen zich veilig op school.

4,0

(0,6)

3,7

(0,1)

De onderlinge samenwerking tussen collega's is goed.

3,5

(0,1)

3,7

(0,3)

De mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en scholing zijn goed.

3,5

(0,0)

3,7

(0,3)

De taken op school zijn goed verdeeld.

3,5

(0,3)

3,4

(0,3)

 

3.5           Sociale veiligheid

 

Scholen zijn verplicht om de sociale veiligheid te monitoren. Met het afnemen van deze set vragen voldoet de school aan die verplichting. De vraagstelling is anders dan bij de andere vragen in dit onderzoek. Er is gebruik gemaakt van stellingen (Ik word op school gepest door andere leerlingen of Mijn kind is bang voor andere leerlingen). De antwoordschaal loopt van nooit (1), soms (2), vaak (3) tot altijd (4). Een hogere score betekent dus dat respondenten aangeven dat leerlingen vaker gepest worden. Het is dus een omgekeerde antwoordschaal. De laatste vraag in deze rubriek (Leraren helpen bij het oplossen…) is hierop een uitzondering. Bij het berekenen van de gemiddelde score van het gehele onderzoek worden deze vragen buiten beschouwing gelaten.

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leerlingen worden op school gepest door andere leerlingen. (let op negatief geformuleerde vraag)

2,0

(0,0)

2,0

(0,0)

1,4

(-0,1)

1,2

(-0,1)

Leerlingen worden online gepest door andere leerlingen. (let op negatief geformuleerde vraag)

2,0

(0,1)

1,8

(0,0)

1,0

(-0,1)

1,1

(0,0)

Leerlingen doen elkaar expres pijn. (let op negatief geformuleerde vraag)

2,0

(0,3)

1,9

(0,0)

1,3

(0,0)

1,3

(0,0)

Leerlingen zijn bang voor elkaar. (let op negatief geformuleerde vraag)

2,0

(0,2)

1,7

(0,0)

1,2

(-0,1)

1,2

(0,0)

Leraren helpen bij het oplossen van ruzies tussen leerlingen.

3,5

(0,1)

3,2

(0,0)

2,9

(0,0)

2,9

(-0,1)

 


 

4               Onderwijs en leren

 

 

4.1           Didactiek

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leerlingen worden gestimuleerd zelfstandig te werken.

4,0

(0,4)

4,0

(0,2)

3,7

(0,0)

3,7

(0,2)

Leerlingen leren samen te werken met andere leerlingen.

4,0

(0,4)

3,9

(0,2)

3,4

(0,2)

Leerlingen krijgen structureel de gelegenheid om elkaar te helpen.

4,0

(0,5)

3,9

(0,2)

3,8

(0,3)

Leerlingen doen actief mee in de les.

4,0

(0,6)

3,8

(0,1)

3,4

(0,0)

 

4.2           Begeleiding

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leerkrachten controleren of leerlingen de stof begrepen hebben.

4,0

(0,4)

3,7

3,4

(0,1)

Leerkrachten helpen leerlingen hun werkwijze te verbeteren.

4,0

(0,5)

3,6

(0,1)

3,3

(0,0)

Leerkrachten geven positieve feedback aan leerlingen.

4,0

(0,3)

3,4

(0,0)

Leerkrachten stemmen hun pedagogisch en didactisch handelen af op de individuele onderwijsbehoeften van elke leerling.

4,0

(0,6)

3,6

(0,0)

3,4

(0,1)

 

4.3           Context

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De school heeft een helder onderwijskundig profiel.

4,0

(0,5)

3,8

(0,3)

3,7

(0,3)

Het onderwijs sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen.

4,0

(0,6)

3,8

3,6

(0,2)

2,4

(-0,1)

De school besteedt aandacht aan actuele thema's.

4,0

(0,4)

3,6

(0,2)

3,7

(0,0)

3,1

(-0,1)

De school besteedt in het aanbod aandacht aan maatschappelijke thema's.

4,0

(0,5)

3,3

(0,1)

3,5

(0,0)

2,5

(-0,2)

De school besteedt aandacht aan verschillende geloven en culturen.

4,0

(0,6)

3,0

(-0,1)

3,3

(0,1)

2,4

(-0,4)

 

4.4           Leermiddelen

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Het ICT-aanbod vertoont samenhang met het lesaanbod.

4,0

(0,7)

3,1

(-0,1)

Het ICT-aanbod draagt bij aan het realiseren van een uitdagende leeromgeving.

3,5

(0,3)

3,0

(-0,1)

2,5

(-0,5)

Leerlingen vinden de leer- en hulpmiddelen leuk.

4,0

(0,6)

3,5

(0,0)

3,1

(-0,1)

 

4.5           Ondersteuning

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De school maakt duidelijk wanneer leerlingen extra begeleiding nodig hebben.

4,0

(0,3)

4,0

(0,3)

3,5

(0,2)

De school biedt adequate extra zorg en begeleiding.

3,5

(0,0)

3,1

3,4

(0,2)

 


 

5               Cultuur

 

 

5.1           Sociale omgang

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leerkrachten geven het goede voorbeeld.

4,0

(0,3)

3,8

(0,1)

3,7

(0,1)

Leerkrachten houden zich aan afspraken.

4,0

(0,5)

3,7

3,7

3,6

(0,0)

De school heeft aandacht voor een goede omgang tussen leerlingen.

4,0

(0,1)

3,8

3,7

(0,2)

3,5

(0,1)

De school houdt er rekening mee dat iedere leerling anders is.

4,0

(0,3)

3,9

(0,1)

3,7

(0,2)

3,6

(0,1)

 

5.2           Pedagogisch klimaat

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Personeelsleden hanteren allemaal dezelfde regels.

3,5

(0,2)

3,3

(0,1)

3,3

(0,2)

De school treedt op bij pestgedrag.

4,0

(0,1)

3,8

3,4

(0,2)

3,4

(0,0)

Het is in de school gebruikelijk dat leerkrachten met leerlingen bespreken hoe het gaat.

4,0

3,9

3,2

3,1

 

5.3           Interactie met leerlingen

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Leerkrachten tonen belangstelling voor wat leerlingen bezighoudt.

4,0

(0,2)

3,8

(0,1)

Leerkrachten hebben oog voor het welbevinden van leerlingen.

4,0

(0,1)

4,0

(0,1)

3,5

(0,0)

3,5

(0,0)

Leerkrachten staan open voor feedback van leerlingen.

4,0

(0,7)

3,9

3,1

(0,0)

De mening van leerlingen telt op deze school mee.

4,0

(0,5)

3,9

(0,3)

3,2

(-0,1)

De school luistert naar leerlingen wanneer zij ergens ontevreden over zijn.

4,0

(0,4)

3,1

(0,0)

 

5.4           Ouderbetrokkenheid

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De school biedt ouders voldoende mogelijkheden om bij het onderwijs betrokken te zijn.

4,0

(0,5)

3,5

(0,1)

3,5

(0,2)

Ouders zijn voldoende betrokken bij de school.

3,5

(0,3)

3,5

(0,3)

3,5

(0,2)

3,6

Leerkrachten betrekken ouders als partner bij het onderwijsleerproces van hun kind.

4,0

(0,7)

3,5

(0,0)

3,2

(0,0)

 


 

6               Leiderschap en management

 

 

6.1           Schooldirectie

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De directeur gaat goed met leerlingen om.

3,5

(-0,4)

3,8

(0,0)

3,5

3,6

(-0,1)

De directie treedt adequaat op bij incidenten.

3,5

(-0,3)

3,7

(0,1)

3,5

(0,1)

3,4

De directie is goed op de hoogte van de gang van zaken op school.

4,0

(0,3)

3,8

(0,3)

3,7

(0,2)

De directie is bij problemen voldoende aanspreekbaar/beschikbaar voor medewerkers.

4,0

(0,2)

3,8

(0,3)

De directie gaat serieus om met de inbreng van ouders en personeel.

4,0

(0,1)

3,9

(0,3)

3,4

(0,0)

 

6.2           Leidinggevende

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De directie is voldoende op de hoogte van het wel en wee van de medewerkers.

4,0

(0,3)

3,8

(0,4)

De directie staat open voor feedback

4,0

3,8

De directie en overige leidinggevenden vormen een samenhangende eenheid.

4,0

(0,4)

3,8

(0,4)

Men is tevreden over het functioneren van de bovenschoolse directie.

4,0

3,9

 


 

7               Bedrijfsvoering

 

 

7.1           Informatievoorziening

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De school biedt duidelijke informatie over zittenblijven, overgaan en schooladvies.

4,0

(0,5)

3,4

(0,0)

Informatie wordt tijdig aangeleverd.

3,5

(0,0)

3,5

(0,2)

3,4

(0,1)

De website van de school en de schoolapp zijn duidelijk.

4,0

(0,6)

3,3

(-0,1)

3,1

(-0,3)

3,4

(0,0)

De nieuwsbrief van de school is duidelijk.

4,0

(0,2)

3,9

(0,2)

3,7

(0,0)

Het team is goed betrokken bij vernieuwingsprocessen.

4,0

3,9

 


 

8               Personeel

 

 

8.1           Schoolcultuur

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Medewerkers gaan met plezier naar hun werk.

4,0

(0,4)

3,7

(0,0)

De school staat open voor nieuwe opvattingen en ideeën.

4,0

(0,3)

3,9

(0,5)

3,2

(-0,2)

Medewerkers zijn betrokken bij de organisatie.

4,0

(0,2)

3,9

(0,2)

Binnen de school zijn problemen met het werk bespreekbaar.

4,0

(0,2)

3,8

(0,2)

Binnen de school is het mogelijk fouten te bespreken.

4,0

(0,3)

3,8

(0,2)

Binnen de school spreken medewerkers elkaar aan op de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan hun werk.

3,5

(0,6)

3,6

(0,4)

Medewerkers raden anderen aan om op deze school te werken.

4,0

3,9

 

8.2           Ontwikkelingsmogelijkheden medewerkers

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De school maakt goed gebruik van de talenten van medewerkers.

3,5

(0,2)

3,6

(0,2)

De directie voert functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers.

4,0

3,9

(0,2)

De directie bespreekt verbeter- en/of ontwikkelingsmogelijkheden met medewerkers.

4,0

(0,3)

3,7

(0,1)

 

8.3           Overleg en medezeggenschap

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De besluitvorming binnen de school vindt op zorgvuldige wijze plaats.

3,5

(0,0)

3,7

(0,4)

Er zijn voldoende overlegmogelijkheden over onderwijskwaliteit en -ontwikkeling.

3,5

(0,1)

3,7

(0,4)

De school biedt voldoende mogelijkheden tot inspraak.

4,0

(0,3)

3,7

(0,2)

3,5

(0,1)

3,7

De schoolleiding maakt zichtbaar gebruik van de adviezen van de MR.

4,0

(0,6)

3,9

(0,3)

3,4

De mening van ouders telt mee op deze school.

3,3

De schoolleiding gaat serieus om met de inbreng van ouders.

4,0

(0,6)

3,8

(0,2)

3,4

(0,1)

De schoolleiding informeert betrokkenen voldoende over genomen besluiten die voor hen van belang zijn.

4,0

(0,8)

3,8

(0,7)

3,4

 

8.4           Arbeidsomstandigheden

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

De school besteedt voldoende aandacht aan het voorkomen dat fysieke en mentale werkdruk niet te hoog oplopen.

4,0

(0,7)

3,2

(0,3)

De school heeft een ziekteverzuimbeleid.

3,5

3,8

De school besteedt voldoende aandacht aan het voorkomen van ziekteverzuim.

3,5

(0,0)

3,3

(0,3)

De school vangt ziekte van medewerkers goed op.

3,5

(-0,1)

3,7

(0,3)

3,6

(0,1)

De school begeleidt nieuwe collega's goed.

4,0

(0,6)

3,4

(0,3)

In het schooljaar zijn er perioden met zware piekbelasting.

3,5

3,7

 

8.5           Sociale veiligheid personeel

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Op school vindt geen seksuele intimidatie plaats.

4,0

4,0

De school doet voldoende om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan/te voorkomen.

4,0

4,0

 


 

9               Algemeen

 

 

9.1           Schoolkeuze

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Ouders zijn tevreden over hun keuze voor de school.

4,0

(0,3)

3,8

3,8

(0,2)

De school biedt leerlingen het onderwijs dat zij belooft.

4,0

(0,4)

3,8

(0,3)

3,7

(0,2)

Ouders raden andere ouders aan voor de school te kiezen.

4,0

(0,4)

3,8

(0,3)

 


 

10            Rapportcijfer

 

 

Management 2018

Medewerkers 2018

Ouders 2018

Leerlingen 2018

Rapportcijfer

9,0

(1,3)

8,5

(0,8)

7,9

(0,3)

8,3

(0,2)

 


 

11            Schoolspecifieke vragen