Ons onderwijs

Ons onderwijs

Over goed onderwijs is goed nagedacht. Lees hieronder over onze werkwijze, de achterliggende filosofie en over de lesprogramma’s waar De Bergse Zonnebloem aan meedoet: Engels van Early Bird, theater en beeldende vorming van MaasZebra en Bibliotheek op School en verlengde leertijd met onder andere beeldende kunst, dans, judo, theater en muziek.

Missie

Daltonschool de Bergse Zonnebloem: betrokken, kleurrijk en verrijkend!

Onze visie

De aanpak op de Bergse Zonnebloem is gericht op de optimale ontwikkeling van kinderen en op het stimuleren van hun leergierigheid. Wij vinden het belangrijk dat tijdens het onderwijsproces alle capaciteiten van het kind aan bod komen. De Bergse Zonnebloem is daarom een brede school met verlengde leertijd.

Wij dragen respect, enthousiasme en plezier uit naar leerlingen en ouders.

Kernwaarden
De Bergse Zonnebloem is een daltonschool en daarom werken wij in ons onderwijs volgens de vijf Dalton-kernwaarden:

 • Vrijheid in gebondenheid

 • Zelfstandigheid

 • Samenwerken

 • Effectiviteit en doelmatigheid

 • ​Reflectie

Iedere Daltonschool werkt vanuit deze vijf kernwaarden op een manier die bij hun leerlingen, leerkrachten en ouders past. Een toelichting op de manier waarop de Bergse Zonnebloem met deze kernwaarden omgaat, vindt u hier.

Werkwijze

Aan de hand van de vijf Dalton-kernwaarden hebben wij een methode ontwikkeld waarin de sociale competenties van leerlingen een belangrijke rol spelen. Die methode is samen te vatten in de volgende punten:

Onze werkwijze kenmerkt zich door:

 • Wie de Bergse Zonnebloem binnenstapt, ziet leerlingen aan het werk in open ruimtes.

 • Overal in het gebouw werken kinderen aan hun taak (vrijheid in gebondenheid).

 • Wij bieden een inspirerende leeromgeving waar structuur, rust en regelmaat voorop staan.

 • ”Wij zien, horen en kennen elkaar”.

 • Wij gaan met kinderen en ouders in gesprek over verwachtingen en ambities.

 • De leerkrachten ontwikkelen zich permanent omdat dit vanzelfsprekend is binnen dalton.

 • Wij bieden Engelstalig onderwijs - Early Bird- vanaf groep 1 om de taalgevoeligheid bij kinderen te stimuleren.

 • Betrokken ouders.

 • Samenwerking met externe instanties.

Zorg

Zoals uit het voorgaande blijkt, houden we de ontwikkeling van onze leerlingen goed in de gaten. Dat is belangrijk, omdat er dan altijd voldoende momenten zijn waarop er bijgestuurd kan worden. Hoe doen we dat?

Ten eerste kijken leerkrachten goed naar de kinderen in hun groep. Tijdens de les, als de kinderen aan het werk zijn, of als ze aan het spelen zijn. De leerkrachten stellen zich daarbij vragen als:

 • Is de leerling gelukkig hier op school?

 • Hoe kan ik deze leerling het beste benaderen?

 • Welke leerstrategie sluit het best aan bij deze leerling?

 • Heeft de leerling zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld?

 • Heeft de leerling een goede werkhouding?

 • Wat kan ik doen om te zorgen dat de ontwikkeling van deze leerling optimaal verloopt?

 • Heeft de leerling voldoende motivatie?

Maar daarnaast houden wij de ontwikkeling tijdens de hele schooltijd bij met behulp van methodegebonden toetsen en toetsen van het leerlingvolgsysteem(LVS).

Met methodegebonden toetsen meten wij in hoeverre leerlingen de leerstof hebben begrepen. De toetsen van het LVS zijn meer algemeen. Die komen van het landelijke toetsinstituut CITO en worden gebruikt voor de gebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen/wiskunde. Een observatieformulier over de sociaal-emotionele ontwikkeling maakt ook deel uit van het LVS. Tijdens rapportagegesprekken houden wij u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.

Dan is er nog de intern begeleider. Die volgt de leerlingzorg en ondersteunt de leerkrachten bij de organisatie van leerlingzorg in de groep. De intern begeleider voert gesprekken met leerkrachten en ouders en bezoekt de klas om te kijken hoe het onderwijs nog beter op de behoefte van onze leerlingen kan worden afgestemd. Dat is soms zoeken, want geen leerling heeft hetzelfde ontwikkelingsproces. Maar we komen er altijd uit.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid
Kwalitatief hoog onderwijs kan niet zonder organisatie en beleid. Die kwaliteit moet worden bewaakt. Om het onderwijsconcept, zoals dat in het schoolplan staat beschreven, op hoog niveau te kunnen blijven uitvoeren, wordt daarom een kwaliteitsbeleid gevoerd.

Voor kwaliteitszorg is het schooljaarplan een belangrijk document. Daarin wordt het afgelopen jaar geëvalueerd en staan doelstellingen en prioriteiten van de school. Het is dus een document bedoeld voor de school zelf, maar het wordt ook gebruikt als verantwoording naar de overheid. Het wordt besproken in het team en ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en het bestuur.

De kwaliteit van het onderwijs
De kwaliteit van het onderwijs wordt op verschillende overlegmomenten geëvalueerd. Drie keer per jaar bespreken we bijvoorbeeld met het hele team de resultaten van de verschillende toetsen, schoolbreed. In zo’n overleg bekijken we welke schoolvakken en ontwikkelingsgebieden de komende periode extra aandacht verdienen en op wat voor manier we dat gaan aanpakken.

Daarnaast is er veel samenwerking binnen het team. Zo gaan intern begeleider en directie regelmatig op bezoek in een klas om te kijken hoe een leerkracht te werk gaat. Achteraf wordt dan gesproken over methoden en didactisch handelen. Leerkrachten gaan ook bij elkaar op bezoek, zogeheten collegiale consultatie: je leert veel van ‘spieken’ bij een collega. We blijven zo continu met elkaar in gesprek om het onderwijs zo fris mogelijk te houden. 

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong (groep 1-2)

Leerlingen uit de groepen 1-2 die een ontwikkelingsvoorsprong hebben, krijgen extra uitdaging binnen hun eigen groep. We spreken met nadruk over ontwikkelingsvoorsprong, omdat het op deze leeftijd niet altijd zichtbaar is of het kind hoogbegaafd, dan wel een ‘vlotte kleuter’ is.

We maken gebruik van Denksleutels & Sleutelvragen en we verrijken de hoeken/kasten met uitdagende opdrachten. Daarnaast stellen we verdiepende vragen aan deze leerlingen met betrekking tot de thema’s waar de hele groep mee werkt. 

In de groepen 1-2 worden aan alle leerlingen ‘Mindset-lessen’ gegeven door een meer- en hoogbegaafdheidsleerkracht. In deze lessen wordt stilgestaan bij de werking van het brein en welke eigenschappen belangrijk zijn om je brein sterk te maken; uitdagingen krijgen en zoeken, fouten maken en van leren, strategieën ontdekken en inzetten en tenslotte leren hoe je kan doorzetten. 

Meerbegaafdheid (groep 3-8)

Meerbegaafde leerlingen zijn leerlingen met hoge toetsscores en kind-kenmerken als goede sociale vaardigheden, zelfstandigheid, creativiteit in denken, goede werkhouding en taakaanpak. Zij worden binnen de klas uitgedaagd om op een andere manier te werken. Deze leerlingen werken aan hun doelen middels een verrijkingsmap en krijgen de reguliere stof compact aangeboden.

Hoogbegaafdheid (groep 3-4)

Op basis van onderstaande criteria komen wij tot een keuze om een leerling te scharen onder de noemer ‘hoogbegaafd’:

 • IQ > 130. Er is een bandbreedte voor kinderen die een disharmonisch profiel hebben; disharmonie laat zien dat kinderen in ontwikkeling sterke en zwakke kanten in hun aanlegprofiel hebben. Er is sprake van een disharmonisch profiel wanneer er significante verschillen bestaan tussen de verbale en de performale intelligentie, ook wel de ‘verbaal/ performaal kloof’ genoemd.  Je hebt kinderen die verbaal sterk zijn, maar die vaak meer tijd nodig hebben bij taken met ruimtelijk inzicht en organiseren. En je hebt kinderen die niet verbaal, maar non-verbaal sterk zijn en juist goed zijn in visueel en praktisch handelen. Een IQ-test is wenselijk, maar niet verplicht.

 • Indien niet bekend is wat het IQ is van een leerling, maar wanneer er wel vermoedens zijn van hoogbegaafdheid (ervaring van leerkracht en ouders), maken wij op school gebruik van het DHH-PO signaleringsinstrument.

Voor de hoogbegaafde leerlingen in de groepen 3-4 bieden wij een compactings- en verrijkingsprogramma aan in de klas. Daarnaast worden er in de groepen ‘Mindset-lessen’ gegeven door een meer- en hoogbegaafdheidsleerkracht. In deze lessen wordt stilgestaan bij de werking van het brein en specifiek bij de werking van de prefrontale cortex waar de executieve functies zich bevinden. Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken. Op speelse wijze worden deze functies bij de kinderen onder de aandacht gebracht met als belangrijkste boodschap; je brein is een spier die je sterk kan maken door (veel) te oefenen. 

Gaandeweg in groep 4 maken deze kinderen kennis te met verrijkingsopdrachten van de Pittige Plus Torens. Deze opdrachten hebben als doel de kinderen zich te laten verdiepen en verbreden in complexere onderwerpen dan het reguliere programma biedt en het opdoen van leer- en procesvaardigheden zoals: fouten maken en fouten herstellen, overleggen, luisteren, leren samenwerken, presenteren, verantwoordelijkheid nemen etc. 

Hoogbegaafdheid (groep 5-8)

Voor de hoogbegaafde leerlingen in de groepen 5-8 bieden wij naast een compactings- en verrijkingsprogramma in de klas tevens ondersteuning in de vorm van coaching door een meer- en hoogbegaafdheidsleerkracht op school. Aan de hand van onder andere opdrachten van de Pittige Plus Torens worden de hogere orde denkniveaus van deze kinderen aangesproken en oefenen zij in een breed spectrum aan leer- en werkstrategieën.

Zorg en begeleiding
De Bergse Zonnebloem heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het werken met groepsplannen. Met deze plannen denken we planmatig na over ons onderwijs op groepsniveau. We beschrijven onder andere per half jaar leerstofdoelen, didactisch handelen, organisatie en tijd. In de groepsplannen gaan we uit van een plusniveau, een basisniveau en een intensief niveau (zon, maan en ster). Een aantal kinderen heeft een meer specifieke aanpak nodig dan omschreven staat in het groepsplan. De volgende stap voor de school is om de zorg voor die kinderen individueel te gaan omschrijven in een plan. Net als de groepsplannen zullen individuele plannen geëvalueerd worden en zo nodig worden bijgesteld.

De kwaliteitszorg is grotendeels op orde
De inspecteur heeft kunnen vaststellen dat De Bergse Zonnebloem haar leerlingenpopulatie goed in beeld heeft en daar haar onderwijs op heeft afgestemd. We evalueren met het team een paar keer per jaar de resultaten van de leerlingen. Vervolgens maken wij trendanalyses en formuleren wij voor een volgende periode de doelen die wij willen behalen.

De Bergse Zonnebloem heeft in het schooljaar 2013-2014 een start gemaakt  met het werken met een kwaliteitsinstrument. Het jaarplan behoeft verbetering. In het schooljaar 2014-2015 zal worden gewerkt met een vernieuwd  jaarplan waarin doelen en aanpak, planning en verantwoordelijkheid duidelijk worden omschreven.

Ambitie voor de komende vier jaar
Voor de komende vier jaar is onze ambitie dat het onderwijs op de Bergse Zonnebloem voor onze leerlingen duidelijk en helder beschreven is in de verschillende school-, groeps- en individuele plannen. In de klas is in het handelen van de leerkracht vervolgens zichtbaar dat de plannen levende documenten zijn. Bij  leerlingen zien wij dat zij zich positief ontwikkelen op leer, sociaal-emotioneel en creatief gebied.