Team Bergse Zonnebloem

Team Bergse Zonnebloem

Team Bergse Zonnebloem

Team – Schooljaar 2022-2023

Directeur

Ellen Dijkstra

hele week

Adjunct-directeur

Rosanne Bakker

ma/di/wo/do

Groep 1/2A

Suus van Rijk

hele week

Groep 1/2B

Annette Boere

ma/di/wo

 

Marieke van der Veen

do/vr

Groep 1/2C

Priscilla Klein

ma/di/wo

 

Cathrien van Beresteijn

do/vr

Groep 1/2D

Laura Benneheij

ma/wo

 

Desiree Manssen

di/do/vr

Groep 3A

Myrte Hoes

hele week

Groep 3B

Heleen van der Laan

ma/di/wo

 

Saskia Koolen

do/vr

Groep 4A

Lara Sitton

ma/di/wo/vr

 

Daniëlle Waardenburg

do

Groep 4B

Twan van den Burg

ma/wo/do/vr

 

Mieke Peters

di

Groep 5A

André de Vette

hele week

Groep 5B

Marieke Beurskens

hele week

Groep 6A

Johan Wesdorp

ma

 

Dionne Stolberg

di/wo/do/vr

Groep 6B

Levi Lansbergen

hele week

Groep 7A

Jan van der Meer

hele week

Groep 7B

Laura de Kroo

ma/di/wo/do

 

Vacature

vr

Groep 8A

Kimberly Baartman

ma/di/wo/do 

 

Jane Schenk

vr

Groep 8B

Yvonne Docter

ma/di

 

Iris van Dijk

wo/do/vr

Onderwijsassistent

Jasmijn Nollens

hele week

 

Shanta Kasapovic 

hele week

Gym 1/2

Dyon Blom

wo

Gym 3-5

Twan van den Burg

di

Gym 6-8

Johan Wesdorp

do

Muziek

Johan Wesdorp

vr

Interne begeleider 1-2

Daniëlle van Waardenburg

ma/di

Interne begeleider 3-5

Bianca Wessel

di/do

Intern begeleider 6-8

Jane Schenk

di/do

Conciërge 

Arend den Bosch

ma/di/wo/vr

Teamcoördinator

Marieke van der Veen

 

Teamcoördinator

Jan van der Meer

 

Taalspecialist

Dionne Stolwijk

ma

Rekenspecialist 

Lara Sitton

do

Daltoncoördinator onderbouw

Johan Wesdorp

do

Daltoncoördinator bovenbouw

Yvonne Docter

do

ICT specialist

Jan van der Meer

 

Stagecoördinator/schoolopleider

Laura Benneheij

di

GroeiLap leerkracht

Nikki van Lieshout

di/vr

Burgerschapsspecialist

Caroline Plomp

do

2/3 specialist

Priscilla Klein

 

Taal- en leescoördinator

Desiree Manssen

Administratie

Jacquie Grevelink

ma/wo

 

 

 

Onderbouwbegeleider

Cathrien van Beresteijn

ma

Privacy ambassadeur

Ellen Dijkstra

 

Vertrouwenspersoon 

Annette Boere

 

Vrijwilliger 

Anneke den Toom

ma/di/do/vr

Veiligheidsmedewerker

Desiree Manssen

 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR bestaat uit 8 personen: 4 ouders en 4 leerkrachten. Zij praten over algemene schoolzaken en vergaderen ongeveer één keer in de vijf weken. Mogelijke onderwerpen: begroting, schoolgids, veiligheid, lesmateriaal, formatie, pestprotocol etc.

Oudergeleding
Semin Suvarierol Hoen | Femke Feenstra | Wietske Arema | Tanya Zegedi

Personeelsgeleding
Caroline Plomp | Jan van der Meer | Nikki van Lieshout | Heleen van der Laan

De voorzitter is Wietske Arema. De notulen worden gepubliceerd op de website.

De directie is op uitnodiging bij elke vergadering aanwezig. De vergaderingen zijn in principe openbaar. U bent dus van harte welkom daarbij aanwezig te zijn om iets te zeggen, te vragen of om gewoon te luisteren. Wanneer u een vergadering wilt bijwonen, kunt u zich vooraf aanmelden bij de Rosanne Bakker. r.bakker@bergsezonnebloem.nl

Oudercommissie (OC) 

De oudercommissie van De Bergse Zonnebloem organiseert activiteiten die iets extra’s geven aan de schooltijd van de kinderen. Activiteiten waar vanuit de overheid geen geld beschikbaar wordt gesteld. Maar die wél zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling én het plezier van uw kinderen op school. Denk daarbij aan de viering van Sinterklaas, Kerst, de sportdag en het slotfeest. Ook helpt de OC met onder meer het schoolproject, het voorleesontbijt, de avondvierdaagse en de schoolreis. De activiteiten worden in samenwerking met het team van leerkrachten georganiseerd.

Annette Boere is de contactpersoon namens het team van de Bergse Zonnebloem voor de OC. Hidde Siemonsma is de penningmeester.

Ouderbijdrage 2022-2023

De activiteiten die de OC samen met school worden georganiseerd, zijn financieel mogelijk door bijdragen van ouders/verzorgers.

De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt Є 55 per kind. Bij de start van het schooljaar ontvangen ouders informatie over de ouderbijdrage in de brief van de oudercommissie. Daarin staat ook de hoogte van de ouderbijdrage als uw 2e of volgend kind in de loop van het schooljaar zal instromen op de Bergse Zonnebloem.

De ouderbijdrage kan in twee termijnen worden betaald. Het heeft de voorkeur wanneer betalingen met WISCOLLECT worden voldaan. Voor uw en onze administratie is dit systeem overzichtelijk en kunnen er geen foute boekingen worden gemaakt. De rekeningen worden in augustus/september per mail verstuurd naar het mailadres van een van de ouders of verzorgers. U kunt de bijdrage ook overmaken op rekening NL 89 INGB  0000 561 018 t.a.v.  Vrienden van de Bergse Zonnebloem. Wilt u daarbij s.v.p. de naam en de groep van uw kind of kinderen vermelden? 

Als u vragen heeft over de ouderbijdrage, dan kunt u die stellen aan Cindy Bruinooge, de penningmeester van de OC .

Alvast dank daarvoor!

Ouderparticipatie

De school kan uw hulp goed gebruiken bij een flink aantal activiteiten. Activiteiten zoals de begeleiding van leerlingen tijdens een uitje buiten school. Meegaan met de kleutergroepen naar de gymles. Hand en spandiensten verlenen bij activiteiten die door de OC worden georganiseerd.  

Wanneer hulp nodig is, ontvangt u een oproep per mail van de groepsleerkracht. Bij de klas hangt dan een aanmeldingsformulier waar u uw naam kan noteren. Soms kan de aanmelding ook per mail gebeuren. U krijgt na uw aanmelding bericht van de groepsleerkracht hoe uw hulp wordt ingezet.

Leerlingenraad

De leerlingenraad komt één keer per maand bij elkaar. Niet getreurd, als uw zoon of dochter er niet bij zit; de leerlingenraad heeft de plicht om haar achterban te informeren en betrokken te houden. U kunt de leerlingenraad zelf op de voet volgen via de website, waar maandelijks de notulen op worden geplaatst.

Het doel van de leerlingenraad is om de leerlingen een stem te geven. Door hen te laten participeren in de school zijn ze meer betrokken. Ze leren met de directie, de leerkrachten en de leerlingen te communiceren om gezamenlijk en in samenwerking met elkaar iets voor elkaar te krijgen. Ze leren om verantwoordelijkheid te dragen in een minimaatschappij als de school. Dat is handig voor nu en voor later.

Bovendien leert de school wat er werkelijk bij leerlingen speelt.

De leerlingenraad wordt begeleid door Rosanne Bakker en Jacquie Grevelink.

Vrienden van de Bergse Zonnebloem
Stichting Vrienden van de Bergse Zonnebloem
RSIN 854099281
Per adres Elektroweg 18, 3051 NC Rotterdam 

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Vrienden van de Bergse Zonnebloem is primair het financieren van activiteiten, georganiseerd door de oudercommissie (OC) van basisschool de Bergse Zonnebloem in Rotterdam. Secundair doel van de stichting is het financieel steun verlenen aan activiteiten en projecten van de Bergse Zonnebloem die zonder financiële steun van de stichting (net) niet van de grond zouden komen, zonder daarbij overigens als risicodragende partij op te treden.

Uit het beleidsplan 

Activiteiten De OC van De Bergse Zonnebloem organiseert activiteiten die iets extra’s geven aan de schooltijd van de kinderen. Activiteiten waarvoor vanuit de overheid geen geld beschikbaar wordt gesteld. Maar die wél zeer belangrijk zijn voor de ontwikkeling én het plezier van de kinderen op school. Denk daarbij aan de viering van Sinterklaas, Kerst, de sportdag en het slotfeest. Ook helpt de OC met onder meer het schoolproject, het voorleesontbijt, de avondvierdaagse en de schoolreis. De activiteiten worden in samenwerking met het team van leerkrachten georganiseerd.

In aanvulling op deze ‘reguliere’ activiteiten van de OC kan de Stichting ook gelden verwerven en bijdragen geven aan bijzondere gebeurtenissen bij De Bergse Zonnebloem, zoals aankleding en inrichting van het schoolplein (zoals in het geval van de nieuwbouw in 2016), bijzondere faciliteiten in school etc.

Het volledige beleidsplan is te lezen onder de kop ALGEMEEN bij download.

Financiële verantwoording

Het boekjaar van de stichting loopt van één augustus tot en met één en 30 juli.

Uiterlijk op 31 januari volgend op het boekjaar worden de jaarstukken van de stichting goedgekeurd door het bestuur van de Stichting waardoor de gegevens per 1 februari van ieder jaar op de website gepubliceerd kunnen worden.

Bestuurssamenstelling d.d. september 2022

Esmae Wittenberg I Hidde Simonsma  (penningmeester) I vacature  | vacature |                         

De bestuurders van deze stichting krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden binnen deze stichting. 

Bestuur Stichting BOOR

Het bestuur van BOOR heeft, om richting te geven aan de ontwikkeling van de scholen, in haar koersdocument 2015-2019 de misse-visie als volgt verwoord:

Missie

Maximale kansen creëren voor kinderen in Rotterdam. Kinderen worden volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving en weten hoe zij hun talenten kunnen benutten.

Visie

Met uitstekend personeel realiseren scholen goed onderwijs en een toegevoegde waarde aan de talentontwikkeling van ieder kind.

Motto

Het Best Denkbare Openbare Onderwijs in Rotterdam in een lerende organisatie. 

Bestuurgegevens

Stichting BOOR

Bovenschools directeur: Door Faber
Gemeentenummer: 41775

Schiekade 34
3032 AJ Rotterdam

Telefoon: 010-2540800
Fax: 010-2540899

Postadres Stichting Boor:
Postbus 23058
3001 KB Rotterdam

E-mail: info@stichtingboor.nl 
Webstie: www.stichtingboor.nl

KVK: 24424572